4.juuli.2020
  Asutajad
  Bilanss
  Hinnakiri
  PĂ”hikiri
  KĂŒpsised
  Tagasi
Pealeht
    PealehekĂŒlg > Info > PĂ”hikiri

 
     
 

MITTETULUNDUSÜHINGU

Heategevusgrupp

PÕHIKIRI

1. ÜldsĂ€tted
1.1. MittetulundusĂŒhingu nimetus on Heategevusgrupp ( edaspidi - Ühing ).
1.2. Ühingu juhatuse asukoht: Tallinn.
1.3. Ühing struktuuriĂŒksusteks ei jagune.
1.4. Ühing on asutatud 18. august 2000.a.

2. Ühingu Ă”iguslik seisund
2.1. Ühing on eraĂ”iguslik juriidiline isik ja omab Eesti Vabariigi seadustes ettenĂ€htud Ă”igus- ja teovĂ”imet.
2.2. Ühingu kui juriidiliste ja fĂŒĂŒsiliste isikute vabatahtliku ĂŒhenduse eesmĂ€rgiks on:
2.2.1. heategevusliku kÀitumise vÀÀrtustamine
2.2.2. heategevuse populariseerimine
2.2.3. Eesti sotsiaalmajanduslike probleemide leevendamine

3. Ühingu liikmed
3.1. Ühingu liikmeteks vĂ”ivad olla teovĂ”imelised fĂŒĂŒsilised isikud, samuti juriidilised isikud.
3.2. Ühingusse astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab soovija mĂ€rkima, et ta on tutvunud ĂŒhingu pĂ”hikirjaga ning kohustub seda jĂ€rgima.
3.3. Ühingu juhatus vaatab avalduse lĂ€bi ning teeb otsuse hiljemalt ĂŒhe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest. Juhatus vĂ”ib keelduda uue liikme vastuvĂ”tmisest, kui viimane:
3.3.1. on esitanud nÔuetele mittevastava avalduse;
3.3.2. ei ole tasunud sissemaksu ega liikmemaksu esimese aasta eest.
3.4. Liikmel on Ă”igus omal soovil Ühingust lahkuda, teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatusele. Isik loetakse Ühingust lahkunuks avaldusele esitamisest arvates jĂ€rgnevast pĂ€evast.
3.5. Ühingu liige vĂ”idakse Ühingust vĂ€lja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige:
3.5.1. ei ole kolme kuu jooksul arvates tÀhtajast tasunud iga-aastast liikmemaksu;
3.5.2. ei tĂ€ida Ühingu pĂ”hikirja sĂ€tteid vĂ”i on jĂ€tnud korduvalt tĂ€itmata juhatuse otsused.
3.6. Isik loetakse Ühingust vĂ€ljaarvatuks vastava otsuse tegemisele jĂ€rgnevast pĂ€evast. Ühingust vĂ€ljaarvamisel vĂ”i vĂ€ljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.
3.7. Ühingu liikmel on Ă”igus:
3.7.1. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
3.7.2. osaleda ĂŒldkogul ja saada seal informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest ning vĂ€ljavĂ”tteid ja Ă€rakirju Ühingu ĂŒldkogu otsustest;
3.8. Ühingu liige on kohustatud:
3.8.1. jĂ€rgima Ühingu pĂ”hikirja ja kodukorda, tĂ€itma Ühingu juhatuse otsuseid;
3.8.2. tasuma Ôigeaegselt liikmemaksu;
3.8.3. vĂ”tma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;
3.8.4. mitte avaldama kolmandatele, Ühingusse mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni Ühingu tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutada konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.

4. Üldkogu
4.1. Ühingu kĂ”rgemaks organiks on liikmete ĂŒldkogu. Juhatus kutsub ĂŒldkogu kokku vĂ€hemalt kord aastas, hiljemalt 4 kuu jooksul peale majandusaasta lĂ”ppemist. Üldkogu kutsutakse kokku kirjalike kutsetega, millised peavad olema vĂ€ljasaadetud vĂ€ljastusteatega ja hiljemalt 14 pĂ€eva enne ĂŒldkogu toimumist.
4.2. Üldkogu ainupĂ€devusse kuulub:
4.2.1. Ühingu pĂ”hikirja muutmine, tĂ€iendamine ja uue pĂ”hikirja kinnitamine;
4.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.3. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine;
4.2.4. juhatuse liikmete valimine ja nende töö eest tasu mÀÀramine;
4.2.5. revidendi valimine ja tema töö eest tasu mÀÀramine;
4.2.6. Ühingu vabatahtlik lĂ”petamine, likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu mÀÀramine;
4.2.7. ĂŒhinemine, jagunemine ja ĂŒmberkujundamine (reorganiseerimine) seaduses sĂ€testatud juhtudel:
4.3. Üldkogu protokolli mĂ€rgitakse tehtud otsused ning hÀÀletamise tulemused, kui otsuseid ei tehtud ĂŒhehÀÀlselt, tuleb protokolli mĂ€rkida igas kĂŒsimuses tehtud ettepanekud ja nende hÀÀletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.4. Üldkogu on otsustusvĂ”imeline, kui sellel osaleb ĂŒle poolte Ühingu liikmetest, kui vajalik kvoorum puudub, peab juhatus kokku kutsuma uue ĂŒldkogu, mis toimub mitte varem kui seitse pĂ€eva ja hiljemalt neliteist pĂ€eva pĂ€rast esimest ĂŒldkogu. See ĂŒldkogu on otsustusvĂ”imeline, kui kohale on tulnud vĂ€hemalt ĂŒks liige.
4.5. PĂ”hikirja muutmiseks, tĂ€iendamiseks vĂ”i uue pĂ”hikirja kinnitamiseks ning Ühingu vabatahtlikuks lĂ”petamiseks ja reorganiseerimiseks (ĂŒhinemine, jagunemine vĂ”i ĂŒmberkujundamine) seaduses sĂ€testatud juhtudel, on vajalik hÀÀlteenamus, vĂ€hemalt 2/3 ĂŒldkogul osalenud liikmete poolt antud hÀÀltest, muud kĂŒsimused lahendatakse lihthÀÀlteenamusega.
4.6. HÀÀletamise protseduur ĂŒldkogul otsustatakse pĂ€evakorra kinnitamisel. Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hÀÀletada kĂŒsimustes, mis puudutab tema vastu hagi esitamist vĂ”i tema vabastamisest kahju hĂŒvitamiseks vĂ”i muust kohustusest Ühingu suhtes.

5. Juhatus
5.1. Ühingu kĂ”rgemaiks tĂ€idesaatvaks organiks on juhatus, mille koosseisu kuulub kaks kuni viis liiget. Kaks juhatuse liiget peavad olema ĂŒhingu liikmed. Juhatus valitakse tĂ€htajaga viis aastat.
5.2. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kusjuures juhatuse esimees peab olema Ühingu liige; Ühingu esimene juhatuse esimees valitakse asutajate poolt Ühingu asutamiskoosolekul.
5.3. Juhatuse pÀdevusse kuulub:
5.3.1. Ühingu tegevusstrateegia vĂ€ljatöötamine ning selle tĂ€itmise korraldamine;
5.3.2. majandusaasta eelarve, tegevuskava samuti majandusaasta aruande koostamine ning ĂŒldkogule esitamine;
5.3.3. Ühingu kodukorra kinnitamine;
5.3.4. tegevdirektori töölevĂ”tmine ning töölepingu lĂ”petamine, tema volituste kindlaksmÀÀramine. Juhatus vĂ”ib otsustada ka teisi kĂŒsimusi, mis ei kuulu ĂŒldkogu ainupĂ€devusse.
5.4. Juhatuse koosolekuid viiakse lÀbi juhatuse esimehe kutsel, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme vÔi tegevdirektori nÔudmisel. Juhatus on pÀdev, kui kohal on vÀhemalt pooled tema liikmetest.
5.5. Juhatus vÔib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kÔik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. Telefaksi teel saadetud teade on pÀdev tÔendamaks, et dokument on alla kirjutatud.
5.6. Juhatuse otsused vĂ”etakse vastu lihthÀÀlteenamusega. Iga juhatuse liige omab ĂŒht hÀÀlt, kui hÀÀled jagunevad vĂ”rdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hÀÀl.
5.7. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kÔik kohal olnud juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hÀÀletanud otsuse vastu, on Ôigus esitada kirjalik eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb vÔimalikust vastutusest antud asjas.
5.8. Juhatuse liikmed, kes oma kohustuste tĂ€itmata jĂ€tmisega vĂ”i mittenĂ”uetekohase tĂ€itmisega sĂŒĂŒliselt Ühingule kahju tekitanud, vastutavad Ühingu ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse nĂ”uete esitamise kohta teeb ĂŒldkogu.
5.9. Kui juhatus pole tööle vĂ”tnud tegevdirektorit, juhib Ühingu jooksvat tegevust juhatuse esimees ainuisikuliselt.

6. Ühingu esindamine
6.1. Ühingut esindab kĂ”igis panga-, finants- ja majandustoimingutes, samuti Ă”igustoimingutes ning riigi- ja omavalitsusorganites, samuti suhtlemisel teiste asutuste, organisatsioonide ja ettevĂ”tetega iga juhatuse liige ainuisikuliselt.
6.2. Tegevdirektor esindab Ühingut oma ametijuhendis sĂ€testatud pĂ€devuse piires ilma tĂ€iendava volikirjata.
6.3. Ühingu vara vÔÔrandamise tehinguid vĂ”ivad lĂ€bi viia vĂ€hemalt kaks juhatuse liiget koos vĂ”i juhatuse liige koos teise juhatuse liikme volitusega.

7. Revideerimine
7.1. Ühingu raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande revideerimiseks, aga samuti raamatupidamise Ă”igsuse kontrolliks valitakse ĂŒldkogu poolt audiitor vĂ”i revident (ĂŒks vĂ”i mitu). Revidendi volituste tĂ€htaeg on kolm aastat.
7.2. Revidendiks ega audiitoriks ei vÔi olla:
7.2.1. Ühingu juhatuse liige, tegevdirektor, samuti nende sugulased;
7.2.2. Ühinguga laenusuhetes olev isik.

8. Ühingu vara
8.1. Ühingu vara tekib:
8.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
8.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
8.1.3. tulust, mida vĂ”idakse saada Ühingu vĂ€ljaannete kirjastamisest ja mĂŒĂŒgist, levitamisest. Ühingu vara kasutada andmisest, pĂ”hikirjaliste eesmĂ€rkidega kooskĂ”las olevate tuluĂŒrituste korraldamisest;
8.1.4. muust tulust, mis on vajalik Ühingu pĂ”hikirjalise tegevuse arendamiseks.
8.2. Ühingu vara saavad juhatus ja tegevdirektor kasutada ja kĂ€sutada ainult ĂŒldkogu poolt kinnitatud tegevuskava piires.
8.3. Ühingu sisseastumismaks tuleb tasuda 15 pĂ€eva jooksul pĂ€rast nĂ”uetekohase sisseastumisavalduse esitamist juhatusele.
8.4. Ühingu liikmemaks tuleb tasuda kord aastas ĂŒhekordse maksena iga alanud kalendriaasta eest sama aasta jaanuaris. Esimese aasta eest tasub liige liikmemaksu proportsionaalselt aastamaksust aasta lĂ”puni jÀÀnud kuude eest, arvates liikmeksvĂ”tmise kuust. Esimene liikmemaks tasutakse koos sisseastumismaksuga.
8.5. Ühingust vĂ€ljaarvamisel vĂ”i vĂ€ljaastumisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

9. Ühingu tegevuse lĂ”petamine
9.1. Ühing on asutatud mÀÀramata ajaks.
9.2. Ühing reorganiseeritakse ĂŒldkogu otsuse alusel. Reorganiseerimisotsuses peab olema nĂ€idatud, kes on ĂŒhingu Ă”igusjĂ€rglane (Ă”igusjĂ€rglased), kellele lĂ€hevad ĂŒle Ühingu kohustused ja Ă”igused ning tehakse vastavad muudatused Ühingu pĂ”hikirjas. Eelnimetatuga seotud lepingutele jt. dokumentidele on volitatud alla kirjutama juhatuse esimees.
9.3. Ühing lĂ”petatakse vabatahtlikult ĂŒldkogu otsusel vĂ”i sundlĂ”petatakse seaduses ettenĂ€htud alustel (halduskohtu otsuse alusel, samuti Ühingu allesjÀÀnud liikmete otsuse alusel, kui allesjÀÀnud liikmeid on vĂ€hem kui kaks).
9.4. Ühingu likvideerimismenetluse viivad lĂ€bi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijaiks juhatuse liikmed.
9.5. Likvideerijatel on kĂ”ik juhatuse ja tegevdirektori volitused ning nad kannavad oma vĂ”imaliku sĂŒĂŒlise kĂ€itumisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarset vastutust.
9.6. Lisaks seadustes juriidilise isiku lÔpetamist reguleerivatele nÔuetele:
9.6.1. juhatus ja tegevdirektor koostavad viivitamatult raamatupidamisaruande sellest likvideerimismenetlusele eelnevast ajast, mille kohta ĂŒldkogule aruannet veel esitatud ei ole;
9.6.2. ĂŒldkogu kinnitab aruande;
9.6.3. pĂ€rast likvideerimistoimingute lĂ€biviimist likvideerijad koostavad likvideerimisbilansi ning aruande, mis peab sisaldama selgitust likvideerimismenetluse kulgemise, vara realiseerimistoimingute, vĂ”lgade maksmise ja sissenĂ”udmise kohta ning Ühingu vara jaotamise kohta;
9.6.4. Revident (audiitor) koostab likvideerimisbilansi revisjoni (audiitorkontrolli);
9.6.4. ĂŒldkogu otsustab likvideerimisbilansi heakskiitmise ja likvideerijate vastutusest vabastamise kĂŒsimuse.
9.7. NĂ”uete rahuldamisest jĂ€relejÀÀnud vara kasutamise ja jaotamise otsustab ĂŒldkogu.

Ühingu pĂ”hikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 18. august 2000.a.

 
  Praegu sponsoreid Toeta.ee keskkonnas pole. Et neid leida, selleks tee meile heategu aidates sponsoreid soovitada!

Samas ootame Sinu soovitusi ka abivajajate kohta ning aktiivset kaasalöömist foorumis!

Oma tuttavale vőid Sa teha heatahtliku üllatuse saates e-kaardi!
 
 
Vaata, ma panen tÀna teie ette Ônnistuse ja needuse: Ônnistuse, kui te kuulate Issanda, oma Jumala kÀske, mis ma tÀna teile annan, aga needuse, kui te ei kuula Issanda, oma Jumala kÀske, vaid lahkute teelt, mille ma tÀna teile mÀÀran, ja hakkate kÀima teiste jumalate jÀrel, keda te ei ole tundnud. 5. Mo 11:26-28

Piibel.net
© 2000-2006 MTÜ Heategevusgrupp
Sinu abiga tulevikku!