21.mai.2024
  Asutajad
  Bilanss
  Hinnakiri
  Põhikiri
  Küpsised
  Tagasi
Pealeht
    Pealehekülg > Info > Põhikiri

 
     
 

MITTETULUNDUSÜHINGU

Heategevusgrupp

PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimetus on Heategevusgrupp ( edaspidi - Ühing ).
1.2. Ühingu juhatuse asukoht: Tallinn.
1.3. Ühing struktuuriüksusteks ei jagune.
1.4. Ühing on asutatud 18. august 2000.a.

2. Ühingu õiguslik seisund
2.1. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik ja omab Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud õigus- ja teovõimet.
2.2. Ühingu kui juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtliku ühenduse eesmärgiks on:
2.2.1. heategevusliku käitumise väärtustamine
2.2.2. heategevuse populariseerimine
2.2.3. Eesti sotsiaalmajanduslike probleemide leevendamine

3. Ühingu liikmed
3.1. Ühingu liikmeteks võivad olla teovõimelised füüsilised isikud, samuti juriidilised isikud.
3.2. Ühingusse astumiseks peab soovija esitama avalduse juhatuse nimele. Avalduses peab soovija märkima, et ta on tutvunud ühingu põhikirjaga ning kohustub seda järgima.
3.3. Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi ning teeb otsuse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates avalduse saamisest. Juhatus võib keelduda uue liikme vastuvõtmisest, kui viimane:
3.3.1. on esitanud nõuetele mittevastava avalduse;
3.3.2. ei ole tasunud sissemaksu ega liikmemaksu esimese aasta eest.
3.4. Liikmel on õigus omal soovil Ühingust lahkuda, teatades sellest kirjalikult Ühingu juhatusele. Isik loetakse Ühingust lahkunuks avaldusele esitamisest arvates järgnevast päevast.
3.5. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata juhatuse otsuse alusel, kui liige:
3.5.1. ei ole kolme kuu jooksul arvates tähtajast tasunud iga-aastast liikmemaksu;
3.5.2. ei täida Ühingu põhikirja sätteid või on jätnud korduvalt täitmata juhatuse otsused.
3.6. Isik loetakse Ühingust väljaarvatuks vastava otsuse tegemisele järgnevast päevast. Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.
3.7. Ühingu liikmel on õigus:
3.7.1. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse;
3.7.2. osaleda üldkogul ja saada seal informatsiooni Ühingu juhtorganite tegevusest ning väljavõtteid ja ärakirju Ühingu üldkogu otsustest;
3.8. Ühingu liige on kohustatud:
3.8.1. järgima Ühingu põhikirja ja kodukorda, täitma Ühingu juhatuse otsuseid;
3.8.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.8.3. võtma aktiivselt osa Ühingu tegevusest;
3.8.4. mitte avaldama kolmandatele, Ühingusse mittekuuluvatele isikutele, informatsiooni Ühingu tegevusest, mis on juhatuse otsusega kuulutada konfidentsiaalseks ja avaldamisele mittekuuluvaks.

4. Üldkogu
4.1. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkogu. Juhatus kutsub üldkogu kokku vähemalt kord aastas, hiljemalt 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Üldkogu kutsutakse kokku kirjalike kutsetega, millised peavad olema väljasaadetud väljastusteatega ja hiljemalt 14 päeva enne üldkogu toimumist.
4.2. Üldkogu ainupädevusse kuulub:
4.2.1. Ühingu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja kinnitamine;
4.2.2. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.2.3. uue majandusaasta eelarve ja juhatuse tegevusplaani kinnitamine;
4.2.4. juhatuse liikmete valimine ja nende töö eest tasu määramine;
4.2.5. revidendi valimine ja tema töö eest tasu määramine;
4.2.6. Ühingu vabatahtlik lõpetamine, likvideerijate valimine ning nende töö eest tasu määramine;
4.2.7. ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine (reorganiseerimine) seaduses sätestatud juhtudel:
4.3. Üldkogu protokolli märgitakse tehtud otsused ning hääletamise tulemused, kui otsuseid ei tehtud ühehäälselt, tuleb protokolli märkida igas küsimuses tehtud ettepanekud ja nende hääletamise tulemused. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
4.4. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poolte Ühingu liikmetest, kui vajalik kvoorum puudub, peab juhatus kokku kutsuma uue üldkogu, mis toimub mitte varem kui seitse päeva ja hiljemalt neliteist päeva pärast esimest üldkogu. See üldkogu on otsustusvõimeline, kui kohale on tulnud vähemalt üks liige.
4.5. Põhikirja muutmiseks, täiendamiseks või uue põhikirja kinnitamiseks ning Ühingu vabatahtlikuks lõpetamiseks ja reorganiseerimiseks (ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine) seaduses sätestatud juhtudel, on vajalik häälteenamus, vähemalt 2/3 üldkogul osalenud liikmete poolt antud häältest, muud küsimused lahendatakse lihthäälteenamusega.
4.6. Hääletamise protseduur üldkogul otsustatakse päevakorra kinnitamisel. Liige ei saa ise ega ka esindaja vahendusel hääletada küsimustes, mis puudutab tema vastu hagi esitamist või tema vabastamisest kahju hüvitamiseks või muust kohustusest Ühingu suhtes.

5. Juhatus
5.1. Ühingu kõrgemaiks täidesaatvaks organiks on juhatus, mille koosseisu kuulub kaks kuni viis liiget. Kaks juhatuse liiget peavad olema ühingu liikmed. Juhatus valitakse tähtajaga viis aastat.
5.2. Juhatus valib oma ametiajaks juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kusjuures juhatuse esimees peab olema Ühingu liige; Ühingu esimene juhatuse esimees valitakse asutajate poolt Ühingu asutamiskoosolekul.
5.3. Juhatuse pädevusse kuulub:
5.3.1. Ühingu tegevusstrateegia väljatöötamine ning selle täitmise korraldamine;
5.3.2. majandusaasta eelarve, tegevuskava samuti majandusaasta aruande koostamine ning üldkogule esitamine;
5.3.3. Ühingu kodukorra kinnitamine;
5.3.4. tegevdirektori töölevõtmine ning töölepingu lõpetamine, tema volituste kindlaksmääramine. Juhatus võib otsustada ka teisi küsimusi, mis ei kuulu üldkogu ainupädevusse.
5.4. Juhatuse koosolekuid viiakse läbi juhatuse esimehe kutsel, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka juhatuse liikme või tegevdirektori nõudmisel. Juhatus on pädev, kui kohal on vähemalt pooled tema liikmetest.
5.5. Juhatus võib teha otsuseid koosolekut kokku kutsumata, nii et kõik liikmed kirjutavad alla samasisulisele dokumendile. Telefaksi teel saadetud teade on pädev tõendamaks, et dokument on alla kirjutatud.
5.6. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Iga juhatuse liige omab üht häält, kui hääled jagunevad võrdselt, saab otsustavaks juhatuse esimehe hääl.
5.7. Juhatuse otsused vormistatakse kirjaliku protokollina, sellele kirjutavad alla kõik kohal olnud juhatuse liikmed. Juhatuse liikmel, kes on hääletanud otsuse vastu, on õigus esitada kirjalik eriarvamus, sellisel juhul tuleb juhatusel eriarvamus lisada protokollile. Sellisel juhul juhatuse liige vabaneb võimalikust vastutusest antud asjas.
5.8. Juhatuse liikmed, kes oma kohustuste täitmata jätmisega või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt Ühingule kahju tekitanud, vastutavad Ühingu ees solidaarselt otsese kahju ulatuses. Otsuse nõuete esitamise kohta teeb üldkogu.
5.9. Kui juhatus pole tööle võtnud tegevdirektorit, juhib Ühingu jooksvat tegevust juhatuse esimees ainuisikuliselt.

6. Ühingu esindamine
6.1. Ühingut esindab kõigis panga-, finants- ja majandustoimingutes, samuti õigustoimingutes ning riigi- ja omavalitsusorganites, samuti suhtlemisel teiste asutuste, organisatsioonide ja ettevõtetega iga juhatuse liige ainuisikuliselt.
6.2. Tegevdirektor esindab Ühingut oma ametijuhendis sätestatud pädevuse piires ilma täiendava volikirjata.
6.3. Ühingu vara võõrandamise tehinguid võivad läbi viia vähemalt kaks juhatuse liiget koos või juhatuse liige koos teise juhatuse liikme volitusega.

7. Revideerimine
7.1. Ühingu raamatupidamise aastaaruande ja haldusaruande revideerimiseks, aga samuti raamatupidamise õigsuse kontrolliks valitakse üldkogu poolt audiitor või revident (üks või mitu). Revidendi volituste tähtaeg on kolm aastat.
7.2. Revidendiks ega audiitoriks ei või olla:
7.2.1. Ühingu juhatuse liige, tegevdirektor, samuti nende sugulased;
7.2.2. Ühinguga laenusuhetes olev isik.

8. Ühingu vara
8.1. Ühingu vara tekib:
8.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
8.1.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
8.1.3. tulust, mida võidakse saada Ühingu väljaannete kirjastamisest ja müügist, levitamisest. Ühingu vara kasutada andmisest, põhikirjaliste eesmärkidega kooskõlas olevate tuluürituste korraldamisest;
8.1.4. muust tulust, mis on vajalik Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
8.2. Ühingu vara saavad juhatus ja tegevdirektor kasutada ja käsutada ainult üldkogu poolt kinnitatud tegevuskava piires.
8.3. Ühingu sisseastumismaks tuleb tasuda 15 päeva jooksul pärast nõuetekohase sisseastumisavalduse esitamist juhatusele.
8.4. Ühingu liikmemaks tuleb tasuda kord aastas ühekordse maksena iga alanud kalendriaasta eest sama aasta jaanuaris. Esimese aasta eest tasub liige liikmemaksu proportsionaalselt aastamaksust aasta lõpuni jäänud kuude eest, arvates liikmeksvõtmise kuust. Esimene liikmemaks tasutakse koos sisseastumismaksuga.
8.5. Ühingust väljaarvamisel või väljaastumisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

9. Ühingu tegevuse lõpetamine
9.1. Ühing on asutatud määramata ajaks.
9.2. Ühing reorganiseeritakse üldkogu otsuse alusel. Reorganiseerimisotsuses peab olema näidatud, kes on ühingu õigusjärglane (õigusjärglased), kellele lähevad üle Ühingu kohustused ja õigused ning tehakse vastavad muudatused Ühingu põhikirjas. Eelnimetatuga seotud lepingutele jt. dokumentidele on volitatud alla kirjutama juhatuse esimees.
9.3. Ühing lõpetatakse vabatahtlikult üldkogu otsusel või sundlõpetatakse seaduses ettenähtud alustel (halduskohtu otsuse alusel, samuti Ühingu allesjäänud liikmete otsuse alusel, kui allesjäänud liikmeid on vähem kui kaks).
9.4. Ühingu likvideerimismenetluse viivad läbi likvideerijad. Vabatahtliku likvideerimise korral on likvideerijaiks juhatuse liikmed.
9.5. Likvideerijatel on kõik juhatuse ja tegevdirektori volitused ning nad kannavad oma võimaliku süülise käitumisega Ühingule tekitatud kahju eest solidaarset vastutust.
9.6. Lisaks seadustes juriidilise isiku lõpetamist reguleerivatele nõuetele:
9.6.1. juhatus ja tegevdirektor koostavad viivitamatult raamatupidamisaruande sellest likvideerimismenetlusele eelnevast ajast, mille kohta üldkogule aruannet veel esitatud ei ole;
9.6.2. üldkogu kinnitab aruande;
9.6.3. pärast likvideerimistoimingute läbiviimist likvideerijad koostavad likvideerimisbilansi ning aruande, mis peab sisaldama selgitust likvideerimismenetluse kulgemise, vara realiseerimistoimingute, võlgade maksmise ja sissenõudmise kohta ning Ühingu vara jaotamise kohta;
9.6.4. Revident (audiitor) koostab likvideerimisbilansi revisjoni (audiitorkontrolli);
9.6.4. üldkogu otsustab likvideerimisbilansi heakskiitmise ja likvideerijate vastutusest vabastamise küsimuse.
9.7. Nõuete rahuldamisest järelejäänud vara kasutamise ja jaotamise otsustab üldkogu.

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 18. august 2000.a.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aga kui sa unustad Issanda, oma Jumala, ja käid teiste jumalate järel ja teenid neid ning kummardad nende ees, siis ma tunnistan täna teile, et te tõesti hukkute. Nagu rahvad, keda Issand teie eest hävitab, nõnda hävite ka teie, kui te ei võta kuulda Issanda, oma Jumala häält. 5. Mo 8:19-20

Piibel.net
© 2000-2021 MTÜ Heategevusgrupp
Sinu abiga tulevikku!